Can Irmak Özinanır
Zenofobi, yabancı korkusu-düşmanlığı anlamına gelir. Sözcük,Yunanca yabancı anlamına gelen xenos ve korku anlamına gelen phobos sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Irkçı ve faşist partilerin örgütlenmesinde zenofobi önemli bir yer tutar. Zenofobi kavramı çoğunlukla "kültürel farklılık" ve "öteki"ne duyulan öfke gibi kavramlarla birlikte ele alınır. 

Günümüzde "medeniyetler çatışması" ismiyle anılan ırkçı tezler de zenofobiden beslenir ve farklı kültürlerin birbirleriyle çatışacağından "barbar" Müslümanların, "medenî" Batıya zarar vereceği yönünde tezler öne sürer.

Türkiye'de ise Araplardan, Kürtlere, Ermenilerden, Avrupalılara kadar pek çok kesime zenofobik yaklaşımlar vardır. Örneğin ulusalcıların sık sık öne sürdükleri "yabancılar"ın Türkiye'den yazlık almaları aslında o "yabancılar"a duyulan nefretle ifade edilir ve buradan yola çıkarak korku senaryoları üretilir. Sanki her ülkenin vatandaşı kendi ülkesinin ajanıymış ve bunlar da Türkiye’yi yıkmak için elbirliği etmiş gibi bir söylem kullanırlar. Sol içinde yer alan sosyal-şoven unsurlar da sıklıkla zenofobiye başvurur, antiemperyalizmi yabancı düşmanlığı gibi göstermeye çalışırlar.

Her tür nefret söylemi gibi zenofobi de kapitalizmin veya kapitalizm içindeki sektlerin ihtiyaçları doğrultusunda dolaşıma sokulur. Kimi zaman küçük burjuva kitleleri faşist partiye taşımak, kimi zaman darbe senaryolarında kullanmak, kimi zaman işçi sınıfının bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtmak, kimi zaman egemen sınıf açısından kârlı bir işgali sürdürmek için.

Kapitalizmde zenofobiye en çok maruz kalan kesim ise göçmen işçilerdir. Toplumun en alt kesimlerinden birisi olan göçmen işçilere dönük zenofobi, işçi sınıfını böler ve yerli işçilerin, göçmen işçileri nefret duymasını sağlamaya çalışır.